O fundacji

Fundacja „Z KULTURĄ” jest organizacją pozarządową, która powstała w październiku 2009 z inicjatywy Katarzyny Golec i Wojtka Cecherza. Celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność kulturalno-oświatowa. Jako Fundacja pragniemy inicjować i organizować projekty , które przyczynią się do wzrostu aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym naszego społeczeństwa. Szczególną uwagę w naszym działaniu chcemy skupić na środowiskach z obszarów, z ograniczonym dostępem do wydarzeń i działań kulturalnych. Jednym z naszych priorytetów jest działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży realizowana poprzez spektakle i warsztaty teatralne, koncerty, konkursy, wykłady tematyczne.

Katarzyna Golec

Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku i Podyplomowego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1998-2007 związana była z Teatrem Lalek im. J. Zitzmana w Bielsku Białej. Równolegle prowadziła zajęcia edukacyjne i warsztaty teatralno – logopedyczne dla dzieci i młodzieży.
Mama 14 letniej Mai i 4 letniej Ani.

Wojciech Cecherz

Aktor, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie na wydziale sztuki lalkarskiej w Białymstoku. Autor tekstów satyrycznych i sztuk teatralnych. Jako aktor występował w Teatrze Dramatycznym w Płocku i Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Współpracował jako instruktor teatralny z Młodzieżowym Ośrodkiem Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej.

Statut Fundacji

(fragmenty)

Rozdział II

Cele i zasady działania

Cele Fundacji

§ 3

Celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność oświatowo-kulturalna, w tym :

a) inicjowanie, finansowanie, wspieranie w każdym zakresie wydarzeń kulturalnych i artystycznych;

b) publiczne wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących kultury i sztuki;

c) propagowanie, upowszechnianie, popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i twórczości wybitnych przedstawicieli świata kultury i sztuki;

d) inicjowanie, finansowanie, wspieranie, organizowanie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, oświatowych i dydaktycznych podejmowanych przez osoby prywatne, instytucje i środowiska artystyczne zrzeszające twórców amatorów, w tym środowiska twórców niepełnosprawnych itp.;

e) finansowanie, promowanie, upowszechnianie artystycznej działalności profesjonalnych polskich i zagranicznych twórców kultury.

f) kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych- przedstawicieli małych, lokalnych społeczności wiejskich i miejskich;

g) upowszechnianie wiedzy z zakresu pozyskiwania środków na działalność kulturalną z różnych instytucji, w tym z Funduszy Unii Europejskiej;

h) udzielanie pomocy finansowej lub podejmowanie samodzielnych działań w zakresie organizacji kursów i szkoleń artystycznych, autorskich pracowni artystycznych, w tym zakupów wyposażenia i materiałów do działalności artystycznej dla twórców kultury;

i) materialne i niematerialne wspieranie wszelkich działań ukierunkowanych na zastosowanie i wykorzystanie najnowszych technik multimedialnych dla archiwizowania, upowszechniania i propagowania kulturalnej działalności twórczej;

j) udzielanie pomocy finansowej indywidualnym twórcom w realizacji wszelkich poczynań artystycznych, w tym w zakresie muzycznej, literackiej działalności wydawniczej i przedsięwzięć wystawienniczych w zakresie sztuk plastycznych;

k) materialne i niematerialne wspieranie wszelkich działań ukierunkowanych na edytorską i reklamową oprawę twórczych dokonań artystycznych;

l) wspieranie działalności dydaktycznej i twórczej, w tym również wśród dzieci i młodzieży profesjonalistów i amatorów;

m) podejmowanie inicjatyw we wszelkich możliwych sferach związanych z działalnością kulturalno-oświatową mających na względzie edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury i sztuki;

n) podejmowanie działań organizacyjnych i edukacyjnych dla rozwoju kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem terenów kulturowo zaniedbanych (wsie, małe ośrodki miejskie);

o) działania na rzecz integracji środowisk twórczych w kraju i za granicą poprzez organizację wspólnych sympozjów, podróży, spotkań, warsztatów, plenerów itp.;

p) popularyzowanie wiedzy z dziedziny kultury, teatru, muzyki, literatury i sztuk pięknych;

q) promocja i popieranie inicjatyw związanych z upowszechnianiem kultury i sztuki.

r) pozyskiwanie środków materialnych dla realizacji celów statutowych.

Realizacja celów Fundacji

§ 4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie festiwali wystaw, wernisaży, wykładów, spotkań artystycznych, prelekcji, koncertów, spektakli, projekcji filmów oraz innych imprez o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym;

b) przygotowywanie, wystawianie i finansowanie przedstawień teatralnych;

c) organizowanie konkursów mających na celu propagowanie i edukacje kultury i sztuki;

d) wspieranie, finansowanie, współfinansowanie wyposażenia biur Fundacji lub innych instytucji kulturalnych, sal ekspozycyjnych, wystawowych, pomieszczeń pomocniczych (np. klubów artystycznych, magazynów do przechowywania archiwaliów, dzieł sztuki itp.);

e) współpracę z innymi organizacjami, organami państwowymi, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie zgodnym z celami Fundacji;

f) organizowanie wycieczek zagranicznych i krajowych, warsztatów, plenerów artystycznych w celu poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń kulturalnych;

g) wspieranie, prowadzenie, finansowanie działalności w zakresie edukacji poprzez sztukę, edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych;

h) wspieranie, prowadzenie i promowanie działalności reklamowej, poligraficznej, wydawniczej i prasowej, również w obszarze wykorzystania najnowszych mediów elektronicznych w zakresie projektowania graficznego;

i) prowadzenie działalności edukacyjnej w formie kursów z zakresu kultury i sztuki;

j) pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych;

k) prowadzenie działalności wydawniczej (muzyka, literatura, fotografia i inne) celem popularyzacji twórców kultury.